Авторизація
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Неприбыльные организации, шаг на встречу

Автоматизація обліку на підприємствах, у тому числі у громадських орга­нізаціях, — веління часу. Проблема відсутності програмного забезпечен­ня, цілком адаптованого під потреби ведення облі­ку, мабуть, відходить у минуле. Організації, що виконують суспільно значимі програми, так само як і комерційні струк­тури, ведуть бухгалтерський облік. Цілком логічним є їхнє прагнення полегшити роботу своїх працівників і впровади­ти автоматизацію на робочих місцях.
Конфігурація «Бухгалтер­ський облік для неприбуткових організацій України» (компанія «Центр інформаційних техноло­гій», м. Київ), створена на базі «1С:Підприємство 7.7», дозво­ляє автоматизувати облік не тільки неприбуткових органі­зацій (асоціацій, союзів, пар­тій, фондів), а й організацій, що ведуть спільну діяльність (неприбуткову та комерційну). Це типове рішення згодиться для будь-якої неприбуткової організації, у тому числі такої, що укладає комерційні догово­ри, або підприємства, що здій­снює «неприбуткові» операції.
Комерційні хитрощі в неприбутковій організації
Конфігурація для підприєм­ства, від імені якого ведеться облік, дозволяє оформляти документи, що стосуються і неприбуткової діяльності. Для того щоб це реалізувати, потрібно в довіднику «Фир­мы» для цього підприємства установити ознаку Ведется некоммерческая деятельность. При встановленні цієї опції стають доступними додат­кові документи «Планирова­ние», «Корректировка плана», «Поступление финсредств». До того ж це відкриває до­ступ до додаткових реквізитів і закладок у стандартних доку­ментах: «Счет», «Начисление износа», «Начисление зарпла­ты», «Приходная накладная», «Расходная накладная».
Конфігурація дозволяє вес­ти консолідований облік орга­нізацій з різними видами ді­яльності , у тому числі з кодом «006». Неприбуткова органі­зація поряд з неприбутковою може вести прибуткову «до­хідну» діяльність. Користувач сам визначає, до якої діяль­ності належить ця операція. Наприклад, у неприбутковій організації «Добро» нарахову­ється зарплата працівникам, що виконують роботу за «не­прибутковими» проектами. Документ «Начисление зар­платы» дозволяє визначити статті надходжень, за раху­нок яких відбувається по­криття витрат на зарплату.

На закладці Финансирование визначені сама стаття витрат і структурний підрозділ органі­зації, за яким проходить опе­рація, джерела фінансування. Суми витрат між статтями доходів можуть розподіляти­ся пропорційно або фіксова­ною сумою. Метод розподілу визначає користувач. Тут же зазначена загальна сума по­криття витрат(1200) вибраними статтями доходів та по­точний залишок за вибраною статтею доходу (173). Прове­дений документ формує на додачу до проведень типової конфігурації проведення за неприбутковою діяльністю.При нарахуванні зарплати працівникам, що виконують роботу з комерційної діяль­ності неприбуткової органі­зації, користувач установлює прапорецьКоммерческая дея­тельностьПри цьому закладка Финан­сированией елементи Ста­тьи финансирования, Методы распределения затрат стають недоступними. Відбуваєть­ся стандартний розрахунок зарплати, і проведення фор­муються за алгоритмом типо­вої конфігурації.
Дохід за планом
Важливою частиною обліку неприбуткових організацій є планування фінансових над­ходжень і розподіл отриманих коштів на ті чи інші статті ви­трат. У конфігурації «Бухгал­терський облік для неприбут­кових організацій України» реалізовано механізм плану­вання і коригування фінансо­вих показників, а також пере­розподілу коштів за статтями надходжень або витрат. У конфігурації ведеться су­мовий облік коштів, що на­дійшли від різних джерел фі­нансування, за підрозділами організації. Облік ведеться на рахунку 48 «Цільове фінансу­вання і цільові надходження» з аналітичним обліком позико­давця і джерела фінансування (подоба «замовлення»). Витрата коштів, отрима­них від джерел фінансуван­ня, відбувається виходячи з даних, зазначених у первин­них документах (прибуткова накладна, послуги сторонніх організацій).

Обліковий «стрілочник»
Один з найважливіших до­кументів, що визначають осо­бливість ведення обліку в не­прибуткових організаціях, — це документ «Поступление финансирования». Основна ме­та його — ведення аналітичного обліку надходження коштів за джерелами фінансування. Ви­гляд табличної частини доку­мента залежить від типу дже­рела фінансування (довідник «Статьи доходов»). У випадку вибору типу статті Грант таблич­на частина документа склада­ється з двох реквізитів: статей витрат і суми витрат. У цьому випадку в табличну частину бу­де занесено кошторис витрат за грантом. Вона, своєю чергою, буде використовуватися при проведенні документів, статті витрат яких використовують зазначений грант. Такі проведення формують деякі документи типового рі­шення для неприбуткової ор­ганізації.
У разі вибору статті Взносы таблична частина складається з трьох реквізитів: сума внеску, дата внеску, член організації. Наступні дані будуть викорис­товуватися для ведення обліку оплати внесків членами орга­нізації. При проведенні до­кумент жодних змін у бухгал­терських підсумках не робить. Документ використовується як замовлення у банківській ви­писці при виборі рахунка «48». Деякі документи типового рі­шення формують проведення, пов'язані з неприбутковою ді­яльністю фірми. Ці проведен­ня показані в таблиці (див. нижче). У конфігурації ведеться облік членських внесків, планових і фактичних грошових надхо­джень, а також витрат фінансо­вих коштів.
За допомогою спеціалізова­них звітів у конфігурації можна одержувати інформацію про ви­конання бюджету конкретним підрозділом, за всіма, перегля­нути кошторис з різним ступе­нем деталізації, одержати ін­формацію про витрату коштів, звіт про обліковий склад. Для ефективного функціонування кожного програмного продукту йому потрібна потужна правова і спеціальна підтримка. Така підтримка є гарантованою для цієї конфігурації. Методологія написання цього програмного продукту є обґрунтовано правильною, тому що офіційним консультантом з питань організації і здійснення бухгалтерського і податкового обліку є Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ), що забезпечує відповідну підтримку зі свого боку. Високі оцінки провідних спеціалістів ФПБАУ в галузі організації і ведення бухгалтерського обліку дають міцну основу для подальшого розвитку конфігурації та її впровадження в організаціях «третього сектора».

Опубликовано в журналі
«Д-т К-т»
(про бухгалтерію - з любов"ю)
№47, 22.11.04 г


<< Вернуться